De club

Waar komt deze club vandaan?

Wel in het jaar 1969 waren er enkele personen die eens aan watersport wensten te beginnen en zij sloegen de handen in elkaar . Samen zouden zij de grondleggers zijn van wat uitgroeide tot het huidige waterski en jetski gebeuren in Olen.

Als voorzitter van de feitelijke vereniging voor watersport werd gekozen voor Jos Van Bael, deze zou echter maar voor een jaartje deze taak op zich nemen. Maar nu ze gestart zijn willen ze ook niet meer ophouden en Jules Thijs , de vriend van Jos Van Bael , zal de toorts overnemen en aan de opbouw verder werken. We zeggen en schrijven het jaar 1970.

Omstreeks 1976 was het dan de stap naar een deftige organisatie en werd er besloten van af te stappen van de benaming feitelijke vereniging en zouden zij een echte VZW in leven roepen.

Het kanaal werd ook breder gemaakt en op enkele jaren zou de club van de ene naar de andere kant van het kanaal verhuizen. De locatie aan de oude brugstructuur werd opgegeven en er werd een slibway aangelegd op de plaats waar nu de nieuwe brug van 2016 werd gebouwd.

Maar niet voor lang want door de verbreding van het kanaal moest deze gegraven slibway ook weer verdwijnen en zouden we uiteindelijk naar de andere oever van het kanaal verhuizen, naar Hoogbuul.

Eerst met een kraantje op een vrachtwagenchassis om de boten te water te laten, aan de kaaimuur van de haven, en dan alle papieren en aanvragen in orde brengen om een hydraulische slibway te mogen bouwen in de nieuwe kanaaldijk. Hopen papierwerk.

Een clubhuisje werd opgetrokken in betonplaten aan de overzijde waar nu ongeveer de visclub zich bevind. En de leuke tijden konden aanbreken.

Een waterskiclub in volle opbouw. Maar weer zou een tegenslag er voor zorgen dat de club zonder clubhuis kwam te zitten. Het betonplaten clubhuis zou door een brand vernield worden.

Doch ook hier zou de club zich weten uit te redden en net op dit moment kwam cafe “het zwart geweer” leeg te staan. De club zou dit huren en een uitbater aanstellen. De mooie jaren braken aan voor waterskiclub VVW Olen. De gronden rond het cafe dat omgedoopt werd tot “de Orient Hoeve” werden aangewend tot een camping. En zo wist de club zich een zekere welstand te verwerven en groeide zij uit tot een van de mooiste en welstellenste clubs in de provincie Antwerpen. Ook in deze periode zou de club op het sportieve vlak uitgroeien tot een topper. Zeker in het waterskiracen zouden zij uitblinken. Verschillende grote namen in deze sportdiscipline zouden hun opmars starten in Olen. Maar ook aan deze welstand zou een einde komen. Het cafe “ de Orient Hoeve “ werd te koop gesteld en het bestuur van waterskiclub VVW Olen zag het niet zitten om deze locatie te kopen. En zo moesten zij weerom verhuizen en ditmaal naar een minder prettige locatie. Aan de Kanaaldijk in een zeecontainer zouden zij twee seizoenen vertoeven vlak bij de slibway. Maar terug werden er plannen gesmeed want dit was geen oplossing. Er werd een stuk grond in pacht genomen van de Dienst der Scheepvaart en hier zouden zij een clubhuis neerzetten. Een chalet werd opgetrokken. En weerom zouden we aan de heropstanding werken. Terug zouden we groeien met vallen en opstaan. En na verschillende voorzitters, bijt de huidige voorzitter zich vast in dit project en wil terug van de vereniging een welvarend en leuke vereniging maken en werkt nog steeds aan de uitbouw en opbouw van deze leuke locatie. Samen met Peter Lievens wordt een pracht locatie uitgebouwd  waar iedereen welkom is. En waar het prettig vertoeven is.


Waar staat Waterskiclub VVW Olen thans voor?

Zij willen een mensvriendelijke, open sportclub beleid voeren .

Iedereen is welkom in en om het clubhuis. Ook richten zij manifestaties in welke voor alle personen toegankelijk zijn .

Het familiale aspect staat hoog in het vaandel en zal in deze zin ook naar voor gebracht worden.

Ook is hun betrachting om iedereen te laten kennis maken met het watersport gebeuren.

Daarom ook dat zij het jetski mee promoten, daar dit een prijsvriendelijke toepassing is in de watersport. Ook tonen zij aan dat het watersporten niet meer zo duur overkomt, zoals velen steeds denken.

De boten die nu verkocht worden zijn niet meer de gulzige tweetakt motoren, maar reeds de veel zuinigere viertakt en viercilindermotoren. Ook de prijskaartjes van de boten zijn flink gedaald en het voordeel van een polyester boot is dat hij lang zijn waarde behoudt.

Ook zet de club zich in om jongere te leren waterskiën en dit door cursussen aan te bieden aan schappelijke prijzen. Zelf hebben zij een degelijke instructrice die u alle knepen van het waterskiën kan bijbrengen.

Ook naar kleine bedrijven stellen we ons open om hen een gezellige namiddag aan het kanaal te bezorgen en hen te laten kennismaken met het watersporten.

Ook voor de kleinsten  stelt VVW Olen Haven Waterskiclub zich open, jaarlijks dragen zij er zorg voor dat ook de Goede Sint een bezoekje komt brengen voor alle kindjes uit de omgeving. Hij heeft een lief woordje en een snoepje voor hen.

Ook voor de groteren wordt er gezorgd, want een jaarlijks terugkerend rommelmarkt staat steeds op de agenda. En nog zoveel meer!

Zo wil je erbij horen geef ons een seintje, je ziet maar je hoeft echt nog geen vaartuig te bezitten om tot deze gezellige club toe te treden.

Laat ons zeggen  “ Zorg dat je erbij komt, bij de tofste club van Olen en omstreken” en kom mee genieten tijdens de heerlijke zomermaanden aan het Albertkanaal in Olen.

Reglement

Gedragscode, Reglementering en Ledeninfo 2022

Alle info (bestand van 18 blz.) over onze club kan u hier downloaden in pdf.

Clubhuis

De Waterskikloon

Voor een hapje en een drankje kan u steeds terecht bij Peter in ons gezellig clubhuis.

Bereikbaar via het jaagpad of via Hoogbuul.

Groot terras met uitzicht over het kanaal en de watersporters.

Openingsuren:
Alle dagen geopend van 10.00u tot 22.00u.
Woensdag en donderdag gesloten.

Contacteer Peter voor meer informatie betreffende de kantine,
of check de facebookpagina:

0474/849494

Activiteiten

Acitviteiten

Onze club organiseert regelmatig activiteiten zoals watersi-initiaties, watertoertochten, eindejaarsfeest, intrede van de Sint op het kanaal, jaarlijkse rommelmarkt, wandelzoektocht, wandelingen, enz.

Om op de hoogte te blijven van deze activiteiten, volg ons op Facebook:

GDPR: Privacyverklaring

1. Algemeen

Waterskiclub VVW Olen Haven hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Waterskiclub VVW Olen Haven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Waterskiclub VVW Olen Haven zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact

met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
   Waterskiclub VVW Olen Haven
   Hoogbuul 53b 2250 Olen
   Leen.kemps1@telenet.be

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door VVW Olen Haven verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (contractuele grond)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding
  • Clubadministratie (gerechtvaardigd belang)
  • Sportieve administratie in het kader van opleiding
 • Het deelnemen aan competities en tornooien
  • Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang)
  • Organisatie van een recreatief sportevenement (contractuele grond)
 • Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen (contractuele grond)
 • Promotie, PR en communicatie waaronder
  • Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)
  • Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming)
  • Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang)
 • Het voeren van een boekhouding (wettelijke verplichting)
 • Vrijwilligerswerking (contractuele grond)

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam
 • Privé-contactgegevens: telefoonnummer, e-mail, adres
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Financiële bijzonderheden (o.a. betalingen)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames,...)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, ...).

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

4. Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) vo

 • Het verwerven van subsidies (Koninklijke Belgische Waterski Federatie vzw, Waterski Vlaanderen vzw, diverse overheden,VVW ...)
 • het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben (via contract of aangepaste gebruiksvoorwaarden).

We maken met deze partijen ook de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

5. Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partij

 • Subsidiërende overheden
 • Diverse overheden / overheidsdiensten
 • Aangesloten federaties
 • Verzekeraar
 • Nieuwsbriefprogramma
 • Boekhoudkantoor
 • ...

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Je persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden je persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privé- contactgegevens (voor ouderlijke toestemming).

7. Bewaartermijn

VVW Olen Haven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

VVW Olen Haven verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden tot zolang de persoon aangeeft dat deze moeten geschrapt worden, maximaal 5 jaar na laatste gebruik. (of beëindiging van de samenwerking)

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Enkel bepaalde personen kunnen aan de gegevens.
 • De gegevens staan op een eigen computers.
 • De gegevens zijn met firewall beveiligd.
 • Alle personen die namens VVW Olen Haven van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en stellen bij indien nodig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren).

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
   Drukpersstraat 35
   1000 Brussel
   commission@privacycommission.be

11. Wijziging privacyverklaring

VVW Olen Haven kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 15/05/2018

Deze tool kwam tot stand voor de Vlaamse Sportfederatie vzw, in samenwerking met Scwitch en T&C Blue Horizon.

Download hier de afdruk versie (PDF)

LET'S GET IN TOUCH!

Contacteer ons voor meer informatie

 • Hoogbuul 53

 •      2250 Olen

LET'S GET IN TOUCH!

Uw gegevens zijn verzonden. We reageren zo snel mogelijk op uw vraag.